ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 ของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) โดยมีวัตถุปรเสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการให้บริการทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตร โดยมีเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร นายสันติ แย้มเหมือน หมอดินประจำตำบลบางแก้วสถานีการจัดการดิน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในงาน และได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน
----------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนวัตวิถีบ้านบางกะอี่ หมู่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ