ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#ตรวจติดตามผล (Output)
-------------------------
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับผลผลิต (Output) ปีงบประมาณ 2562 จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้มอบหมายให้นางสาวฉลวย ดวงดาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน รายชื่อ คณะทำงานชุดที่ 2 1. นางสาวฉลวย ดวงดาว นักวิชาการเกษตรชำนาญ 2. นายพิศาล พูลเกษม นักวิชาการเกษครชำนาญการพิเศษ 3. นายสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 4. นายสาวศิริวรรณ แดงภักดี นักวิทยาศาตร์ชำนาญการพิเศษ 5. นางสาวเพชรดา ปิ่นวิเศษ นักวิทยาศาสตร์ 6. นางสาวน้ำทิพย์ ยั่งยืน นักสำรวจดิน


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ