ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#จัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล 
-------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิรูปประเทศ ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ