ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
-------------------------
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายชัยยุทธ แม้นสมุทร น.ส.สุวิมล อนุรักษา และน.ส.เนตรนภา บุญล้อ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๙ วปร. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (คลองชายทะเล) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ เทศบาลบางปูจังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ