ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

#การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง 
-------------------------
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง ในโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายและ ศพก. ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ --------------------------- โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตร ศพก. เครือข่ายในพื้นที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชบนกระเบื้อง พร้อมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบางพลี หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
#สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ