ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

"ร่วมงานวันปักกล้า ดำนา สานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
-------------------------
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ และส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานวันปักกล้า ดำนา สานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน --------------------------- โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการปลูกข้าวตามกระบวนการชีววิถี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับสภาพพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
---------------------------- โดยมีพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานให้งานดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ เลขที่ 69/4 หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ