ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

 วันที่ 9 มกราคม 2562 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตน้ำหมักชีวภาพและการวิเคราะห์ดิน ให้กับเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่มะพร้าวอ่อน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ องศ์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ