ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ