ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

นายพันมหา ทองบ่อ ผอ.สพด.สมุทรปราการ ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑/๒๕๕๘ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ มีกำหนดเดินทางไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตตรวจที่ ๓ เพื่อตรวจติดตามงามความก้าวหน้าผลดำเนินงานโครงการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เข้าพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการตามจังหวัดที่กำหนด และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ประชุมตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


Magazine - Other articles


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ