ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)"
--------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุม "รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)" โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่
-------------------------
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากร "โครงการผลิตน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อบำบัดสิ่งแวดล้อม"
----------------------
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร "ในโครงการผลิตน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อบำบัดสิ่งแวดล้อม"
หัวข้อ "ส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ ซุปเปอร์ พด. 1, 2, 6, 7"
-------------------------
ณ องค์การบริการส่วนตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากร "ในโครงการ การสร้างความเข้มแข็งยุวเกษตรกร ให้เป็น Young Smart Farmer"
----------------------
วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากร "ในโครงการ การสร้างความเข้มแข็งยุวเกษตรกร ให้เป็น Young Smart Farmer" ซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในชมรมยุวเกษตรกร ในหัวข้อ "การจัดการดิน และแอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดิน"
-------------------------
ณ อาคารเชิงปฏิบัติการอาหาร คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
-------------------------
วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
-------------------------
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เข้าร่วม "เวทีระดมความคิดเห็นของร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ"
--------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม "เวทีระดมความคิดเห็นของร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลฯ" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในตำบล และเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตร โดยดำเนินการในรูปแบบการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครืองข่ายที่เกี่ยวข้อง
-------------------------
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา" เนื่องในวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"
-----------------------
วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายทศพร รอดหลง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา" เนื่องในวันที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว
-------------------------
ณ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง หมู่ 2 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม "โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0" หลักสูตร 2 ปีงบประมาณ 2564
-----------------------------------
วันที่ 24 และ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม "โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0" หลักสูตร 2 ปีงบประมาณ 2564
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้หมอดินอาสาได้เรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อให้หมอดินอาสามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้การแก้ปัญหาด้านดิน จากประสบการณ์ในการทำการเกษตรของตนเอง
3. เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านดินที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่เครือข่ายของหมอดินอาสา
4. เพื่อถอดบทเรียน องค์ความรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หมอดินอาสาและเกษตรกรทุกระดับได้ใช้ความรู้จากถังความรู้หมอดิน ในการพัฒนาที่ดิน
2. ยกระดับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินจากแบบเดิมมาเป็นการใช้ดิจิทัล
3. หมอดินอาสาที่ผ่านการฝึกปฏิบัติเฉพาะด้าน สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้
4. เครือข่ายหมอดินอาสาได้รับการพัมนาให้ความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงกับภาคเกษตร
5. กรมพัฒนาที่ดินได้ยกระดับฐานข้อมูลหมอดินอาสาเข้าสู่ Big Data เพื่อรองรับองค์กร 4.0
-------------------------------------
วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ โครงการลูกพระดาบส ต.บางปลา
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หมอดินอาสา จำนวน 95 ราย
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้อง
ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หมอดินอาสา จำนวน 60 ราย


Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

สมุทรปราการ

 

แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

1058683
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
397
616
4730
4489
11845
15267
1058683

Forecast Today
672


Your IP:100.25.42.117