ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "จัดสถานที่ เตรียมความพร้อมงานวันดินโลก (5 ธันวาคม)"
------------------
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดสถานที่ เตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก (5 ธันวาคม) ณ ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดสารพิษบ้านคลองเสารหงษ์ หมู่ 9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

{gallery}450/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร"
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร" ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่7/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2563
-------------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}449/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-------------------------------
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}447/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับประชาสัมพันธ์วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563
-------------------------------
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}445/gallery}

						</div>
						
						
						
					</div>

								
			
					<div class=
#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมด้านการตลาด ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีจุดจำหน่วยและระบายสินค้าเกษตรที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และผู้ซื้อสินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร
-------------------------------
ณ ตลาดทิพย์นิมิต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}446/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน"
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน" ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ OUR Khung BangKachao เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ และพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน
-------------------------------
ณ ห้องประชุม MAGIC 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

{gallery}444/gallery}


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ