ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

              วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินฯ ร่วมแจสารเร่กงและน้ำหมักชีวภาพ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

                 วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้าง ทักษะการจัดการเศรษฐกิจชุมชนระดับเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมอบหมายให้นายชัยยุทธ แม้นสมุทร เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ” ณ โครงการลูกพระดาบส

              วันที่ 28 กรกฎาคม 2561เวลา 06.30น. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผอ.สถานีพัฒนาดินสมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นิสิตนักศึกษาและประชาชน จ.สมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและพิธีถวายสัตย์ฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ มณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

             วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

               วันพุธที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินฯ พร้อมใจกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ บริเวณหน้า สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

              วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน พร้อมด้วยนายสันติ แย้มเหมือน หมอดินอาสาประตำบลบางแก้ว เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบชวา ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการทำการเกษตรเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

            วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00น. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ