ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

------------------------ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และติดตามงานหญ้าแฝกเพื่อปลูก ตลอดระยะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกเพื่อปลูก และประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน เเละเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและเกษตรกรที่มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี

------------------
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 พร้อมกับส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการ "งานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น" โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และร่วมจัดนิทรรศการ "การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีเพราะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทีมีอยู่ในพื้นที่ และเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการให้บริการทางการเกษตรตามภารกิจ ศพก.
------------------
โดยมี นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

#จิตอาสา ---------------- วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดิน พร้อมกับส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดมงคลนิมิตร เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม
---------------- โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกกรรมฯ ณ วัดมงคลนิมิตร ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

#อบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสาจังหวัดสมทุรปราการ จำนวน 34 คน ร่วมเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างบทเรียนจากการถอดบทเรียนและเพิ่มพูนความรู้จากประสบการณ์ของหมอดินอาสา 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยาการดินการฟื้นฟูดินตามนโยบายที่สำคัญ 3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. หมอดินอาสาสามารถนำความรู้จากการอบรมและถอดบทเรียนไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. หมอดินอาสาได้รับทราบและเข้าใจนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การบริหาหรจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ 3. หมอดินอาสาได้เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาที่ดินจากการถอดบทเรียน และเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร
จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

#ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

-----------

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรและให้คำแนะนำด้านวิชาการการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 และ 2 พร้อมกับส่วนราชการในจังหวัดสมทุรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ครั้งที่ 2/2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกันอย่างครบวงจร และบูรณาการควาร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภายในโครงการดังกล่าวฯ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการมีกิจกรรมให้ความรู้ การบริการ การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร แก่เกษตรกรและประชาชน ให้บริการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น, ให้บริการสารเร่ง พด.1, พด. 2, พด.3, พด. 6, พด.7 และให้บริการน้ำหมักชีวภาพ
โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดบัวโรย ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ!!!
>>สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการได้รับงบประมาณจัดสรรกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปูนมาร์ล )เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสามารถติดต่อขอรับปูนมาร์ลได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ
>>นำบัตรประชาชน พร้อมแรงงานของท่านมาขนได้เลยค่ะ
>>นำดินมาตรวจวิเคราะห์ค่าpHก่อนรับปูนด้วยนะคะ
สอบถามรายละเอียด 021744002-3


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ