ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากร "การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่"
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และให้คำแนะนำงานด้านการพัฒนาที่ดิน ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสิรมการตลาดสินค้าสู่สากล ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------
ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองสารหงษ์ หมู่ 9 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}428/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วม "โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน "
วันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงโครงการ ทำความเข้าใจกับผู้ร่วมโครงการ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่าย และส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมโครงการ สถาบันเกษตรกรและหน่วยงานภาคีในพื้นที่
--------------------------
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุมทรปราการ
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และโครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}427/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์"
วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์" ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2561 - 2565)
-------------------------------
ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}425/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร"
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ประชุม "คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร" ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) คำสั่ง คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสมุทรปราการ
-------------------------------
ณ ห้องประชุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}423/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ตรวจพื้นที่ "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ นักวิชาการเกษตร ออกตรวจพื้นที่ของเกษตรกรใน "โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่" โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดจน พัฒนาระบบบริหารการจัดการน้ำด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ในรูปบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทำเกษตรกรรมยั่งยืนและมีแปลงต้นแบบ เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่
-------------------------------
ณ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}426/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563"
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาเกษตร และนางสาวจารุศร ทองคำ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
-------------------------------
ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

{gallery}424/gallery}

#สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ "ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inovation Center : AIC)
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายพชร เงินกลม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุม "การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inovation Center : AIC) เพื่อรับทราบความก้าวหน้าปัญหา อุปสรรคของการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และเกิดความขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
-------------------------------
ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

{gallery}422/gallery}


แผนที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินฯ

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ