ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง-บนแผ่นดินของพ่อ

ภาพกิจกรรม รอบรั้ว สพด.สมุทรปราการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง นักวิชาการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการปลูกปอเทือง สืบเนื่องจาก สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จัดงาน "วันรณรงค์ปลูกปอเทือง ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561" เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก
- ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณาจังหวัดสมุทรปราการ 
- โครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ
- ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
- บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ จัดงาน "วันรณรงค์ปลูกปอเทือง ขับเคลื่อนงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ พี่น้องเกษตรกร ผู้นำชุมชน เกษตรกร หมอดินอาสา และประชาชน มาร่วมงานประมาณ 80 คน นายสุขุมวิท สุขพันธุ์ถาวร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สวนสุขภาพ โครงการลูกพระดาบสจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30น. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่9/2561และชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมงานวันดินโลก (world Soil Day) ปี2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่ตั้ง

Link หน่วยงานอื่นๆ
 

นายคำนึง แสงขำ

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ