รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565