รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2565