(ร่าง) ขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง