รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2565