สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในครัวเรือน”